Harul Lui ne este de ajuns

Isus Hristos, nesecat izvor de har

“Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. […] .” “Și noi toţi am primit din plinătatea Lui și har după har […] harul și adevărul au venit prin Isus Hristos” (Ioan 1:14,16,17).

Dumnezeu ne socotește neprihăniți, prin harul Său

“Neprihănirea dată de Dumnezeu […] vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi și peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” (Romani 3:22-24)

Greșeala primului Adam, harul celui de-al doilea

“Dacă prin greșeala unuia singur, cei mulţi au fost loviţi cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulţi. […] Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!” (Romani 5:15,17)

Suntem într-o stare de har

“Fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui Îi datorăm faptul că, prin credinţă, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.” (Romani 5:1-2)

O rămășiță, prin har, nu prin fapte

“În vremea de faţă este o rămășiţă datorită unei alegeri prin har. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte; altminteri, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har; altminteri, fapta n-ar mai fi faptă.” (Romani 11:5-6) “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9) “Credem că noi [evreii], ca și ei [neamurile], suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” (Faptele Apostolilor 15:11)

Căderea din har este disprețul față de Hristos

“Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” (Galateni 2:21) “Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.” (Galateni 5:4)

Sub stăpânirea harului, spre viața veșnică

“Legea a venit pentru ca să se înmulţească greșeala, dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit și mai mult, pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 5:20-21)

Să păcătuim ca să se înmulțească harul?

“Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.” (Romani 6:15) “Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?” (Romani 6:1-2)

Creștinii, cei dintâi în fapte bune

“El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieţii veșnice. Adevărat este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni!” (Tit 3:5-8)

Harul, puterea ce ne face să trăim frumos pe pământ

“Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat și ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos.” (Tit 2:11-13)

Harul, suficient pentru toate provocările vieții

“Și El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 Corinteni 12:9)

Harul, tema studiului întregului univers, de-a lungul veșniciei

“El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Isus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.” (Efeseni 2:6-7)

Recunoaștere deplină:

“Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt.” (1 Corinteni 15:10)

Written by
admin
View all articles
Written by admin